?

Log in

oooh by Николай Ткаченко   - Кльові бо свої! [entries|archive|friends|userinfo]
Кльові бо свої!

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 8th, 2010|10:37 pm]
Кльові бо свої!

wow_people_ua

[piran_pm]


 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: depstor
2010-08-18 08:36 am (UTC)
Вже який день дивлюся на це фото, і кожен раз залипаю.
Виявляється, "тонути в очах" — то не літературний штамп:)
(Reply) (Thread)